ייעוץ בתחום הקרינה

סקר קרינה אלקטרומגנטי

סקירה כללית של המבנה/ תוכנית לזיהוי מקורות קרינה אלמ"ג מרשת החשמל
או בתחום רשת הסלולר.
הסקר מתבצע ע"י מהנדס מומחה אשר ימפה את כל מקורות הקרינה ושדות
השטף המגנטי. בסיום הסקר יופק דו"ח רשמי ובו יפורטו כל הממצאים.

תכנון הנדסי, כתב כמויות ופיקוח על ביצוע מיגון קרינה​​​

כולל תוכניות עבודה לטיפול והפחתת עוצמות הקרינה לרמות הנדרשות. המפרט
כולל דו"ח מסכם ומקיף הכולל שרטוטים, פירוט חומרים, אופן התקנת המיגון,
כתב כמויות, דגשים והערות.
לאחר מכן, תהליך הפיקוח יבוצע בשטח מול קבלן המיגון ויבדוק התאמה
להוראות המפרט ועמידה ברמות הקרינה הנדרשות לאחר המיגו

היתר קרינה למתקני חשמל

מתוקף חוק הקרינה הבלתי מייננת משנת 2006 חייב כל מתקן חשמל מתוכנן
בהוצאת היתרי קרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה: היתר הקמה- בשלב
התכנון של המתקן. היתר הפעלה- לאחר הקמת המתקן והפעלתו יש להגיש דו"ח
מפורט ובו יצוינו מדידות קרינה בסביבתו של המתקן.

טופס 4- אישור תקינות קרינה​

בעקבות חקיקת חוק הקרינה הבלתי מייננת מטעם המשרד להגנת הסביבה
שנחקק בשנת 2006 אשר נועד להגן על הציבור והסביבה מפני השפעת הקרינה,
נדרש היום לפני קבלת טופס 4 להגיש דו"ח מדידות שיוודא תקינות המבנה
מקרינה בטרם אכלוסו.